Vad tycker partierna i Valdemarsvik om skärgårdslantbruket?I det senaste numret av Skanken kan man läsa om Evert Taubes hyllning till skärgårdslandskapet i Gryt. Ett landskap som i hög grad är ett resultat av skärgårdsböndernas och inte minst betesdjurens arbete. Det går att på långt håll se vilka öar som fortfarande betas. De växer inte igen. Där finns fortsatt luftighet i vegetationen, ljus och rymd i landskapet och där finns en biologisk mångfald som annars är så hotad, både hos oss och generellt i samhället. Vid sidan av klimatförändringarna och utmaningarna med den stigande koldioxidhalten i atmosfären anses frågor om biologisk mångfald vara avgörande för vår kollektiva förmåga att möte framtidens utmaningar. Väl underbyggda vetenskapliga sammanställningar ligger till grund för slutsatser som innebär att vi globalt skulle behöva skydda mycket större arealer än vi gör idag, för att värna den biologiska mångfalden, så det är inte bara för vår egen stora uppskattning av landskapet i Gryts skärgård som lantbrukare och mular behövs.

Vi inleder därför nu en serie artiklar om just skärgårdslantbruk. I det här numret sammanfattar vi en kort enkät till partierna i kommunfullmäktige. I senare nummer hoppas vi kunna bjuda på intervjuer och besök hos några av våra alltför få fortsatt aktiva brukare och vi kommer även på andra sätt uppmärksamma skärgårdslantbruket.

Vad tycker våra partier om skärgårdslantbruk?

Vi har skrivit till alla partier i Valdemarsviks kommunfullmäktige och bett om svar på fyra frågor om lantbrukare och deras villkor. Vi ställde följande frågor:

 1. Anser du och ditt parti att skärgårdslantbrukarna är viktiga för kommunen och för Gryts skärgård?
 2. Anser du och ditt parti att Valdemarsviks kommun erbjuder skärgårdslantbrukarna bra villkor idag?
 3. Anser du och ditt parti att det behövs fler skärgårdslantbrukare i kommunen och i Gryts skärgård?
 4. Vad vill du och ditt parti göra för skärgårdslantbrukarna i kommunen och i Gryts skärgård under den kommande mandatperioden?

Här är samtliga partiers svar presenterade i den ordning de skickades till oss:

Vänsterpartiet


Hej Erik!
Det är lite knepigt att ge ett bra svar på era frågor, var för sig. Så här kommer ett mer sammanfattande svar:

Vi inom Vänsterpartiet- lokalt som nationellt, är ett av få partier som har goda kontakter med mindre lantbruksorganisationer. Vi  har god kunskap om de brister som dagens EU styrda jordbruksstöd har jämtemot små och medelstora lantbruk. Bara i vår kommun har utvecklingen gått rasande fort från många familjelantbruk till färre stora gårdar. 

Hur vi lokalt kan stödja lantbruk – men även vattenbruk i vår skärgårdsmiljö, är tyvärr rätt så begränsat. Kommunalt så finns inte rådigheten över de betydande frågorna.

Valdemarsvik är en del i EU projektområdet, Kustlandet. Detta är en viktig pusselbit i att utveckla den östgötska och småländska skärgården. Här kan även lantbruk söka projektstöd. Utöver detta kan vi punkta några områden som vi önskar ska bli verklighet eller som måste värnas:

 • Grytsbussen (kollektivtrafiken) här arbetar vi både lokalt och regionalt för att denna busslinje ska bli kvar i framtiden. Bussen ger möjligheter till arbetspendling och fritidsresor till o från skärgården i dess helhet med skärgårdstrafiken.
 • Förskola, nu är den nuvarande inte ändamålsenlig, och hur detta ska lösas är ovisst. Vi har lagt förslag om att förskoleverksamheten ännu bättre möjligheter till att komma närmre landsbygden.
 • Sjöfarten – transporter. Här har nu Fyrudden sina begränsningar pga kajens skick. Vi anser att Fyrudden ska prioriteras före t ex Odalskajen i Valdemarsvik. En fungerande kaj i Fyrudden är avgörande för en levande skärgård med lantbruk.
 • Trygghet/säkerhet – vi kommer att inom kort lägga förslag om en sk SOT i anslutning till Fyruddens lanthandel. SOT = Service och Trygghetspunkt. Dessa finns nu i glesbygd där avstånd till el mat mm är långt vid händelse av kris. Vi ser att skärgården idag är sårbar vid ett krisläge.
 • När det gäller att direkt verka för att dagens och förhoppningsvis fler lantbruk ska vara verksamma, är det egentligen bara genom indirekta kravställningar på kommunala inköp som kommunen kan stödja. Här har vi sedan 2010 drivit på att andelen närodlat och ekologiskt odlat (gäller även djur) ska öka. Nu ligger denna nivå på ca 50% av inköpen till kommunens kostenhet. Det mesta köttet kommer från lokala leverantörer. Just kombinationen närodlat/ekologiskt är mycket lämpligt för skärgårdslantbruk, där högproducerande köttproduktion med stora vallar egentligen inte är görbart. Utan det är lågenergibaserat strandbeten och små uppbrutna åkerområden som ska generera foder.
 • För att stödja och utveckla lantbrukens möjligheter till egna eller gemensamma gårdsbutiker, behöver dessa kommuniceras till besökare oavsett årstid. Här kan kommunen i sitt marknadsföringsmaterial göra mer och inom Kustlandet ge förutsättningar till ett område där skärgårdens unika möjligheter kan upplevas med lokala matprodukter.

Det blev ett långt svar i rätt så komplexa frågeställningar
Mvh
Jonas Andersson 
Vänsterpartiet Valdemarsvik 

Centerpartiet

Hej Erik.
Vänligen se nedan.

 1. Anser du och ditt parti att skärgårdslantbrukarna är viktiga för kommunen och för Gryts skärgård?

Ja.

 1. Anser du och ditt parti att Valdemarsviks kommun erbjuder skärgårdslantbrukarna bra villkor idag?

Kommunen kommer i första hand i kontakt med lantbruk utifrån sin roll som myndighet utifrån den lagstiftning som reglerar den typen av verksamhet och som övervakas av  till exempel Miljökontoret. Det finns därmed inte utrymme att uppställa särskilda villkor utifrån var lantbruket är beläget. Däremot ska all myndighetsutövning tillämpas professionellt och serviceinriktat. Synpunkter på handläggning kan ges direkt men även anonymt genom den NKI-undersökning som erbjuds de som varit i kontakt med kommunen. Hittills uppvisar nämnda undersökning ganska goda resultat för bemötandet men det finns utvecklingsområden och dessa måste tas om hand av respektive enhet.

 1. Anser du och ditt parti att det behövs fler skärgårdslantbrukare i kommunen och i Gryts skärgård?

Ja.

 1. Vad vill du och ditt parti göra för skärgårdslantbrukarna i kommunen och i Gryts skärgård under den kommande mandatperioden?

Vi vill se att kajen i Fyrudden renoveras enligt plan för att möjliggöra tyngre transporter ut och in från skärgården.

Vi vill att Valdemarsviks kommun bjuder in till dialog med Länsstyrelsen för att tydliggöra den möjlighet som skärgårdslantbrukare utgör för att hålla t ex betesmark hävdad i skärgården.

Vi vill bevaka att Skärgårdstrafiken bevaras och utvecklas i dialog med Region Östergötland.

Vi vill att revideringen av Utvecklingsprogrammet för skärgården tar hänsyn till de gröna och blåa näringarna.

Vi vill även fortsättningsvis samverka med övriga skärgårdskommuner och Region Östergötland kring funktionen skärgårdsutvecklare och att denne får ett särskilt uppdrag att stötta just skärgårdslantbruken i regionen.

Med vänlig hälsning
Jenny Elander Ek
Ledamot kommunstyrelsen

Kristdemokraterna

Hej Erik!

Tack för ditt mail. Jag ska vara helt ärlig genom att erkänna att jag inte hade hört tidigare om er fina förening. Jag har läst på er hemsida och är positiv överraskad. Vilket fint arbete ni gör för att värna skärgårdslivet.

Här är våra svar på era frågor:

1) Ja, vi i Kristdemokraterna Valdemarsvik tycker att skärgårdslandbrukarna är viktiga för kommunen och Gryts skärgård.

2) Jag är inte säker om Valdemarsvik kommun bjuder bra villkor till skärgårdslandbrukarna idag. Jag kan föreställa mig att det finns förbättringspotential. Vi i Kristdemokraterna Valdemarsvik skulle gärna vilja träffa er för att höra mer om era utmaningar och för att se vad vi kan verka för. Vi tycker att kommunikation och öppen dialog är viktig. Vi vill också höra/se om det finns möjligheter att förbättra samarbetet med kommunen/andra aktörer som företag/föreningar för att underlätta för skärgårdslandbrukare.

3) Här hör jag gärna era åsikter innan jag/vi kan ta ställning.

4) Vi har gått till val på att vi vill verka För Hela Valdemarsvik, vi vill att alla, unga och äldre, mår bra oavsett var de bor eller vad de jobbar med. Det inkluderar naturligtvis Gryts skärgård med all sina invånare, företagare, lantbrukare. Vi för gärna dialog med er för att höra vad vi kan verka för mer specifikt. Om vi kan hjälpa till att förbättra förutsättningarna att kunna leva/bo/arbeta i skärgården då gör vi det naturligtvis gärna. OBS! Kommunens ekonomi är begränsad.

Vi har bra kontakt med riksdagsman Magnus Oscarsson (KD) som har lantbrukare och skärgården varmt om hjärtat. Om ni vill, kan jag boka en träff med honom.

Lycka till med ert arbete och med sommarens nummer. Skulle jag kunna få ett exemplar?

Med vänliga hälsningar,

Annelie Noort
Ordförande/gruppledare Kristdemokraterna Valdemarsvik

Socialdemokraterna

Hej!

Här kommer socialdemokraternas svar på frågor vi fått gällande skärgårdslantbrukarnas framtida verksamhet.

 1. Anser du och ditt parti att skärgårdslantbrukarna är viktiga för kommunen och för Gryts skärgård? Svar: Om det ska vara möjligt att upprätthålla ett öppet och betat landskap är lantbruket varhelst det existerar en viktig ingrediens eller rentav avgörande förutsättning kanske extra mycket i vår unika skärgård.
 2. Anser du och ditt parti att Valdemarsviks kommun erbjuder skärgårdslantbrukarna bra villkor idag? Svar: Tänker att kommunen tillsammans med andra aktörer som EU, länsstyrelsen m.fl. verkar för att skärgårdslantbrukarna ska ges så bra förutsättningar som möjligt för att kunna bedriva sin verksamhet.
 3. Anser du och ditt parti att det behövs fler skärgårdslantbrukare i kommunen och i Gryts skärgård? Svar: Svart att se en enkel lösning här då vår skärgård har blivit så populär bland ekonomiskt starka intressen som gärna investerar i vår skärgård vilka inte kan matchas av lantbrukare. Självklart ser vi gärna fler som ser möjligheten att skaffa sig en året runt möjlighet att försörja sig här så att skärgården inte töms på hösten.
 4. Vad vill du och ditt parti göra för skärgårdslantbrukarna i kommunen och i Gryts skärgård under den kommande mandatperioden? Svar: Vi vill gärna dra vårt strå till stacken så att de idag fungerande lantbruken kan utvecklas och om möjligt fler kan se möjligheten i att bedriva lantbruksverksamhet i vår skärgård. Lantbruksverksamhet idag kombineras ofta med annan hantverks eller tjänsteverksamhet vilket vi kanske kan bidra till att skapa bättre förutsättningar för.

Mvh
Kommunalråd i Opposition (S)
Lars Beckman

Landsbygdspartiet Oberoende

Hej
Jagg har tagit del av ditt mejl och tycker det är viktiga frågor för framtiden, en levande skärgård är vi alla gynnade av. Jag ska lyfta det i partiet så alla får komma med tankar och idéer.

Återkommer så snart vi har vi är klara

Trevlig Helg
Med vänlig hälsning
Stefan

Sverigedemokraterna

Hej Erik,
Tack för påminnelsen.


Sverigedemokraterna har ju tagit rollen som Sveriges  nya landsbygdsparti och särskilt som vi i Valdemarsvik verkar i en landsbygds/skärgårdskommun, värnar vi ju en levande landsbygd och skärgård.

Se våra svar inklippta nedan.

Vi undrar därför hur du och ditt parti ser på lantbrukare och djurhållare i Gryts skärgård och ber dig därför svara på följande frågor:

 1. Anser du och ditt parti att skärgårdslantbrukarna är viktiga för kommunen och för Gryts skärgård?
  Det är för oss självklart att lantbrukarna är viktiga för en levande och öppen skärgård.
 2. Anser du och ditt parti att Valdemarsviks kommun erbjuder skärgårdslantbrukarna bra villkor idag?
  Här behöver vi nog ha en fördjupad diskussion om vilka villkor ni åsyftar och vad ni har för åsikter om de nuvarande. Vi är öppna för en dialog runt dessa villkor och eventuella förslag.
 3. Anser du och ditt parti att det behövs fler skärgårdslantbrukare i kommunen och i Gryts skärgård?
  Vår spontana uppfattning är väl att det inte är för många utan snarare tvärtom och lika föregående svar så för vi gärna en dialog med er om hur vi kan förbättra situationen.
 • Vad vill du och ditt parti göra för skärgårdslantbrukarna i kommunen och i Gryts skärgård under den kommande mandatperioden?
  Vi känner det inte som meningsfullt att vi kastar fram några förslag som inte är förankrade utan som ett första steg föreslår vi att vi sammanträffar för en djupare dialog, för att skapa förståelse och se vad vi båda parter kan bidra med till gagn för näringen.

Det här är väl de svar vi kan ge för stunden men vi tar gärna en fortsatt dialog med er om hur vi kan bidra till en positiv utveckling av näringen och vår gemensamma skärgård.

Mvh,
Per Hanö
Gruppledare
Sverigedemokraterna Valdemarsvik

Moderaterna

Hej,
Här kommer svar från moderaterna.

Trevlig helg

Per Hollertz

 1. Anser du och ditt parti att skärgårdslantbrukarna är viktiga för kommunen och för Gryts skärgård?: Ja, eftersom det är de som är en förutsättning för att bevara det öppna landskapet på öarna. Då inkluderas de lantbrukare som håller betesdjur i skärgården under betessäsongen.
 2. Anser du och ditt parti att Valdemarsviks kommun erbjuder skärgårdslantbrukarna bra villkor idag?

Finns säkert förbättringspotential. Kommunen har begränsade resurser men det gäller att upprätthålla en bra service i hela kommunen även i skärgårdsområdet.

 1. Anser du och ditt parti att det behövs fler skärgårdslantbrukare i kommunen och i Gryts skärgård?

Det vore trevligt, dock så är det mycket beroende av att det går att bedriva en lönsam verksamhet och det ligger i många stycken utanför kommunens område t.ex avsättning och pris på producerade varor, kostnadsläge på insatsvaror och bränsle,   samt lantbruksstöden som hanteras nationellt och på EU nivå. Som parti kan vi ju givetvis försöka påverka genom våra företrädare.

 1. Vad vill du och ditt parti göra för skärgårdslantbrukarna i kommunen och i Gryts skärgård under den kommande mandatperioden? Från det kommunala perspektivet så handlar det om att upprätthålla en god kommunal service i skärgårdsområdet samt att se till att tillstånds och lovprocesser sköts på ett snabbt och enkelt sätt för verksamhetsutövare.
  Verka för lättnader i regelverken avseende bland annat strandskydd vattenverksamhet m.m

Författare: Erik Fahlbeck

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: