Årsstämma 2020

Gryts Skärvårdsförenings årsstämma på Kråkmarö den 5 juli kl 11.00

Årsstämma utomhus, utan föredrag och diplomutdelning. Egen skjuts och matsäck.
För er som är 70+ eller tillhör annan riskgrupp finns möjlighet att lämna fullmakt till annan medlem.

Dagordning 

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Val av två protokolljusterare för stämman
 5. Styrelsens och revisorernas berättelse
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmar
 8. Styrelsens förslag till handlingsprogram samt inkomst- och utgiftsstat för kommande verksamhetsår, samt beslut om  årsavgift
 9. Val av ordförande för föreningen
 10. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter
 11. Val av revisorer jämte suppleanter
 12. Val av valberedning
 13. Övriga frågor
 14. Mötets avslutande

Dagordning

Förvaltningsberättelse

Balansrapport

Resultatrapport

Fullmakt